Privacy & Cookie Protocol

Privacy & Cookie Protocol

Algemeen

In dit Privacy & Cookie Protocol informeert Henneptotaal en Arties Enterprises u over de wijze waarop Henneptotaal en Arties Enterprises persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden Henneptotaal en Arties Enterprises persoonsgegevens verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe Henneptotaal en Arties Enterprises omgaat met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Het Privacy & Cookie Protocol is van toepassing op alle handelingen van Henneptotaal en Arties Enterprises inzake persoonsgegevens. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Henneptotaal en Arties Enterprises gebruiken cookies die verbonden zijn aan Google Analytics.

Henneptotaal en Arties Enterprises

Henneptotaal en Arties Enterprises zijn verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens middels de activiteiten die in dit Privacy & Cookie Protocol worden benoemd. Als u contact wilt opnemen met Henneptotaal en Arties Enterprises, gebruik dan de contactgegevens die op de website www.Henneptotaal.nl zijn opgenomen.

 

Voor welke doeleinden verzamelt Henneptotaal en Arties Enterprises uw persoonsgegevens?

Henneptotaal en Arties Enterprises verwerkt persoonsgegevens van klanten en relaties (individuen) voor het beheren van de ledenadministratie, het ontvangen van gelden, het beheren van financiële administratie, en gericht te kunnen informeren over verschillende aandachtsgebieden.

Henneptotaal en Arties Enterprises verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden op grond van voldoening aan een wettelijke plicht waaraan Henneptotaal en Arties Enterprises moet voldoen volgens de wetgever.

 

Hoe gaat Henneptotaal en Arties Enterprises om met beveiliging, vertrouwelijkheid & externe partijen?  

Henneptotaal en Arties Enterprises legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Binnen Henneptotaal en Arties Enterprises bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van Henneptotaal en Arties Enterprises en statutair specifiek met Henneptotaal en Arties Enterprises verbonden organisaties en worden alleen ter kennis gebracht aan degenen die voor bedoelde activiteiten over de persoonsgegevens moeten beschikken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan externe dienstaanbieders voor het faciliteren van enquêtes, het beheer van mailservers en faciliteren van betalingen.

Wanneer Henneptotaal en Arties Enterprises persoonsgegevens laat verwerken door een externe partij (een zogeheten bewerker), dienen Henneptotaal en Arties Enterprises en de bewerker te allen tijde een bewerkersovereenkomst te sluiten. Hiermee waarborgt Henneptotaal en Arties Enterprises de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen

 

Wat doet Henneptotaal en Arties Enterprises met cookies?

Henneptotaal en Arties Enterprises gebruikt enkel cookies voor google analytics waarmee surfgedrag op de website wordt verwerkt.

Hoe kunt u zich verzetten tegen cookies?

Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u aangeven dat uw browser geen cookies (van onze website) mag aanvaarden. Als uw browser geen cookies van onze website aanvaardt, krijgt u mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze website of kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien u zich wilt verzetten tegen de cookies van Google Analytics, kunt u dit in uw browser instellen door cookies van Google (Analytics) via uw browser te weigeren of door hier te klikken. Voor meer informatie over third-party cookies en uw opt-out mogelijkheden hiervoor, zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices.

 

Hoe lang bewaart Henneptotaal en Arties Enterprises uw persoonsgegevens?

Henneptotaal en Arties Enterprises bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

 

Hoe kunt u uw privacy rechten uitoefenen?

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens en op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen via artiedelange@gmail.com. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek of verzoek tot beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Verzet

U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Henneptotaal en Arties Enterprises u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kunt u doen via artiedelange@gmail.com. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op verzet.

Houd er rekening mee dat Henneptotaal en Arties Enterprises in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Heeft u een vraag of verzoek?

Voor vragen over het Privacy & Cookie Protocol of over het gebruik van uw persoonsgegevens door Henneptotaal en Arties Enterprises kunt u contact opnemen met artiedelange@gmail.com.

Heeft u een klacht?

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe Henneptotaal en Arties Enterprises uw persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg behandelen, of wanneer u ons een verzoek hebt gedaan welke wij niet, niet volledig of niet tijdig hebben gehonoreerd.

Wijzigingen in het Privacy & Cookie Protocol

Henneptotaal en Arties Enterprises behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Privacy & Cookie Protocol. Wij adviseren u het Privacy & Cookie Protocol regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Dit Privacy & Cookie Protocol is voor het laatst aangepast op 8 november 2018.