Privacy & Cookie Protocol

Privacy & Cookie Protocol

For Englisch see below

Algemeen

In dit Privacy & Cookie Protocol informeert Henneptotaal en Arties Enterprises u over de wijze waarop Henneptotaal en Arties Enterprises persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden Henneptotaal en Arties Enterprises persoonsgegevens verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe Henneptotaal en Arties Enterprises omgaat met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Het Privacy & Cookie Protocol is van toepassing op alle handelingen van Henneptotaal en Arties Enterprises inzake persoonsgegevens. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Henneptotaal en Arties Enterprises gebruiken cookies die verbonden zijn aan Google Analytics.

Henneptotaal en Arties Enterprises

Henneptotaal en Arties Enterprises zijn verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens middels de activiteiten die in dit Privacy & Cookie Protocol worden benoemd. Als u contact wilt opnemen met Henneptotaal en Arties Enterprises, gebruik dan de contactgegevens die op de website www.Henneptotaal.nl zijn opgenomen.

Voor welke doeleinden verzamelt Henneptotaal en Arties Enterprises uw persoonsgegevens?

Henneptotaal en Arties Enterprises verwerkt persoonsgegevens van klanten en relaties (individuen) voor het beheren van de ledenadministratie, het ontvangen van gelden, het beheren van financiële administratie, en gericht te kunnen informeren over verschillende aandachtsgebieden.

Henneptotaal en Arties Enterprises verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden op grond van voldoening aan een wettelijke plicht waaraan Henneptotaal en Arties Enterprises moet voldoen volgens de wetgever.

Hoe gaat Henneptotaal en Arties Enterprises om met beveiliging, vertrouwelijkheid & externe partijen?  

Henneptotaal en Arties Enterprises legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Binnen Henneptotaal en Arties Enterprises bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van Henneptotaal en Arties Enterprises en statutair specifiek met Henneptotaal en Arties Enterprises verbonden organisaties en worden alleen ter kennis gebracht aan degenen die voor bedoelde activiteiten over de persoonsgegevens moeten beschikken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan externe dienstaanbieders voor het faciliteren van enquêtes, het beheer van mailservers en faciliteren van betalingen.

Wanneer Henneptotaal en Arties Enterprises persoonsgegevens laat verwerken door een externe partij (een zogeheten bewerker), dienen Henneptotaal en Arties Enterprises en de bewerker te allen tijde een bewerkersovereenkomst te sluiten. Hiermee waarborgt Henneptotaal en Arties Enterprises de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen

Wat doet Henneptotaal en Arties Enterprises met cookies?

Henneptotaal en Arties Enterprises gebruikt enkel cookies voor google analytics waarmee surfgedrag op de website wordt verwerkt.

Hoe kunt u zich verzetten tegen cookies?

Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u aangeven dat uw browser geen cookies (van onze website) mag aanvaarden. Als uw browser geen cookies van onze website aanvaardt, krijgt u mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze website of kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien u zich wilt verzetten tegen de cookies van Google Analytics, kunt u dit in uw browser instellen door cookies van Google (Analytics) via uw browser te weigeren of door hier te klikken. Voor meer informatie over third-party cookies en uw opt-out mogelijkheden hiervoor, zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices.

Hoe lang bewaart Henneptotaal en Arties Enterprises uw persoonsgegevens?

Henneptotaal en Arties Enterprises bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Hoe kunt u uw privacy rechten uitoefenen?

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens en op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen via artiedelange@gmail.com. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek of verzoek tot beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Verzet

U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Henneptotaal en Arties Enterprises u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kunt u doen via artiedelange@gmail.com. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op verzet.

Houd er rekening mee dat Henneptotaal en Arties Enterprises in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Heeft u een vraag of verzoek?

Voor vragen over het Privacy & Cookie Protocol of over het gebruik van uw persoonsgegevens door Henneptotaal en Arties Enterprises kunt u contact opnemen met artiedelange@gmail.com.

Heeft u een klacht?

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe Henneptotaal en Arties Enterprises uw persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg behandelen, of wanneer u ons een verzoek hebt gedaan welke wij niet, niet volledig of niet tijdig hebben gehonoreerd.

Wijzigingen in het Privacy & Cookie Protocol

Henneptotaal en Arties Enterprises behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Privacy & Cookie Protocol. Wij adviseren u het Privacy & Cookie Protocol regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit Privacy & Cookie Protocol is voor het laatst aangepast op 8 november 2020.

General

In this Privacy & Cookie Protocol, Henneptotaal and Arties Enterprises informs you about how Henneptotaal and Arties Enterprises processes personal data, for what purposes Henneptotaal and Arties Enterprises process personal data, how you can exercise your privacy rights and other information about how Henneptotaal and Arties Enterprises handles with personal data.

Personal data is data that can be used to identify an individual or that can be linked to an individual.

The Privacy & Cookie Protocol applies to all actions of Henneptotaal and Arties Enterprises regarding personal data. The General Data Protection Regulation (GDPR) applies to the use of personal data.

Henneptotaal and Arties Enterprises use cookies that are linked to Google Analytics.

Hemp Total and Arties Enterprises

Henneptotaal and Arties Enterprises are responsible within the meaning of the General Data Protection Regulation for the collection and use of personal data through the activities referred to in this Privacy & Cookie Protocol. If you would like to contact Henneptotaal and Arties Enterprises, please use the contact details provided on the website www.Henneptotaal.nl

For what purposes does Henneptotaal en Arties Enterprises collect your personal data?

Henneptotaal and Arties Enterprises processes personal data of customers and relations (individuals) to manage the membership administration, receive funds, manage financial administration, and to be able to provide targeted information about various areas of interest.

Henneptotaal and Arties Enterprises processes your personal data for the following purposes on the basis of compliance with a legal obligation that Henneptotaal and Arties Enterprises must comply with according to the legislator.

How does Henneptotaal and Arties Enterprises deal with security, confidentiality & external parties?

Henneptotaal en Arties Enterprises implements appropriate technical and organizational measures to protect personal data against loss or any form of unlawful processing.

Personal data kept within Henneptotaal and Arties Enterprises will only be used for the activities of Henneptotaal and Arties Enterprises and organizations specifically associated with Henneptotaal and Arties Enterprises under the articles of association and will only be communicated to those who need to have the personal data for the said activities. Consider, for example, external service providers for facilitating surveys, managing mail servers and facilitating payments.

When Henneptotaal and Arties Enterprises has personal data processed by an external party (a so-called processor), Henneptotaal and Arties Enterprises and the processor must at all times conclude a processor agreement. With this, Henneptotaal and Arties Enterprises guarantees the technical and organizational security measures with regard to the processing to be carried out.

What does Henneptotaal and Arties Enterprises do with cookies?

Henneptotaal and Arties Enterprises only uses cookies for google analytics with which surfing behavior on the website is processed.

How can you oppose cookies?

By changing the settings of your browser, you can indicate that your browser may not accept cookies (from our website). However, if your browser does not accept cookies from our website, you may not be able to access certain functionalities of our website or you may not be able to use all functionalities. If you want to oppose the cookies from Google Analytics, you can set this in your browser by refusing cookies from Google (Analytics) via your browser or by clicking here. For more information about third-party cookies and your opt-out options for this, see http://www.youronlinechoices.eu or http://www.aboutads.info/choices.

How long does Henneptotaal en Arties Enterprises keep your personal data?

Henneptotaal and Arties Enterprises does not store personal data longer than necessary for the above-mentioned purposes.

The retention period for personal data depends on the purpose for which the personal data is used. For example, certain personal data (such as your name and address) that are processed for legal purposes must be kept for ten years. After your personal data is no longer necessary, it will be deleted.

How can you exercise your privacy rights?

Right to access, correct or delete personal data

You can make a request for access, correction or deletion of your personal data at any time, or you can object to the use of your personal data. In some cases, you also have the right to limit the use of personal data and to transfer your personal data. You can do this via artiedelange@gmail.com. Clearly indicate in the subject that it concerns privacy and more specifically a request for access, correction or deletion or request to limit the processing or transferability of personal data.

Resistance

You have the right to object to the use of personal data. If you indicate that you no longer wish to be contacted (via a specific medium), Henneptotaal and Arties Enterprises will include you in a file to that effect and your personal data will no longer be used for these purposes. You can do this via artiedelange@gmail.com. Clearly indicate that it concerns privacy and more specifically an appeal to your right to object.

Please note that in some cases Henneptotaal and Arties Enterprises may request additional information to properly establish your identity.

Do you have a question or request?

For questions about the Privacy & Cookie Protocol or about the use of your personal data by Henneptotaal and Arties Enterprises, please contact artiedelange@gmail.com.

Do you have a complaint?

You can submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority about how Henneptotaal and Arties Enterprises processes your personal data. For example, if you are of the opinion that we do not handle your personal data with care, or if you have made a request to us which we have not, not fully or not timely honored.

Changes to the Privacy & Cookie Protocol

Hemeptotaal and Arties Enterprises reserves the right to make changes to the Privacy & Cookie Protocol. We advise you to consult the Privacy & Cookie Protocol regularly so that you are aware of any changes.

This Privacy & Cookie Protocol was last amended on November 8, 2020.