PEA Creme

Arties PEA creme (for English see below)

Bijsluiter: Artie PEA creme
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS

Arties PEA creme, een cosmetische liposomale creme voor voor verlichting van pijnen in gewrichten en reumatische klachten.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit middel gaat gebruiken
– Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
– Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Artie de Lange.
– Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw leverancier.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Wat is Arties PEA creme
Arties PEA creme is een creme die aangebracht wordt op de huid en kan pijnklachten verminderen.

Waarvoor wordt Arties PEA creme gebruikt
Arties PEA creme wordt gebruikt om symptomen te verlichten m.b.t. spierstijfheid, fibromyalgie, reumatische klachten en pijnen in de gewrichten.

Arties PEA creme wordt gebruikt ter ondersteuning van andere middelen. Het kan ook zijn dat deze andere middelen niet meer nodig zijn.
Stop niet met uw medicijnen, als u deze gebruikt.

Uw proefperiode van 2 weken met Arties PEA creme.

* U heeft dan een proefperiode van 2 weken met Arties PEA creme, waarna het duidelijk moet zijn of Arties PEA creme u helpt.

* Uw behandeling met Arties PEA creme dient alleen te worden voortgezet als u na deze 2 weken een significante verbetering herkent voor uw symptomen.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
* Er zijn geen allergische reacties bekend.

Gebruikt u nog andere middelen?
Vertel uw leverancier/specialist als u andere middelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt. Dit omvat ook middelen zonder recept en middelen op kruidenbasis. Dit is omdat Arties PEA creme de manier kan beïnvloeden waarop sommige andere middelen werken. Sommige andere middelen kunnen ook de manier waarop Arties PEA creme werkt beïnvloeden.
Licht in ieder geval uw leverancier/specialist in als u een van onderstaande middelen gebruikt:
* Middelen die angst verminderen (kalmeringsmiddelen) of u beter doen slapen (slaapmiddelen). Deze middelen kunnen de werking van Arties PEA creme beïnvloeden.

Als een van bovenstaande punten voor u van toepassing zijn (of als u het niet zeker weet), raadpleeg dan uw leverancier/specialist voordat u Arties PEA creme gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
* Arties PEA creme zal de rijvaardigheid en reactiesnelheid niet beïnvloeden.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Breng Arties PEA creme 2 maal per dag aan op de pijnplekken. Masseer de creme in tot ze is ingetrokken.

Uw creme openen en klaarmaken voor gebruik
1. Pak uw creme uit de koelkast (zie rubriek 5 voor belangrijke informatie over het bewaren van Arties PEA creme).
2. Schrijf de datum waarop u uw spray opent op het etiket. Gebruik de creme  niet als deze meer dan 12 maanden open is geweest.
3. Verwijder de beschermkap.
4. Breek de afsluiting voor de spuitopening af.
5. Door op de bovenkant te drukken zuig je de bodem van de pot omhoog en komt de creme er uit.
6. Na gebruik de beschermkap plaatsen.
7. Plaats Arties PEA creme in de koelkast.

Bepalen hoeveel u dient te gebruike.n
Hoeveel u nodig heeft, hangt af van u als individu en de klachten.
* Als u voor het eerst Arties PEA creme gaat gebruiken, dient u voorzichtig te starten. Het kan zijn dat u allergisch reageert. Dit openbaart zich binnen een uur. Vervolgens kunt u zoveel gebruiken als u zelf nodig acht.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Als u vergeten bent om Arties PEA creme te gebruiken en u voelt de klachten weer opkomen dan kun je de creme weer aanbrengen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit middel?
Neem dan contact op met uw leverancier/specialist.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Er zijn geen negatieve bijwerkingen bekend bij ons. Mocht u deze wel ervaren dan zou het ons en de gebruikers helpen dat u het meldt.  Hiervoor kunt u contact met mij opnemen onder de contactpagina.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

* Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
* Arties PEA creme niet gebruiken een jaar na de productiedatum vermeld op het potje.
* Bewaar Arties PEA creme in een koelkast (2°C tot 8°C). Als het niet in een koelkast wordt bewaard, wordt het onstabiel en zal het minder werken.
* Lege verpakkingen met of zonder creme kunt u bij de normale afval weg gooien

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit Arties PEA creme?
Water, glycerylstearaat SE, cocosolie, plantaardige glycerine, cetearyl alcohol, palmitamide PEA, helianthus annuus zaad olie (zonnebloemolie), gefosfateerd dizetmeelfosfaat, lecithine, alcohol, pepermuntolie, arnica extrct, natrium levulinezuur, natriumanijs, kaliumsorbaat, hennepextract, rozemarijnextract, vitamine E.

Hoe ziet Arties PEA creme eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Arties PEA creme is verkrijgbaar als creme in een 50 milliliter plastic pot met een pompsysteem waardoor geen contaminatie (vervuiling) met de creme mogelijk is.

De kleur is gebroken wit, de geur in naar mint en de dichtheid is als een normale handcreme.

Houder van voor het in de handel brengen en fabrikant
Arties Enterprises
Wikke 27
7483BJ Haaksbergen
Telefoonnummer: +31 6-1085.3892

Arties PEA creme

Package leaflet: Arties PEA creme
LEAFLET: INFORMATION FOR END-USERS

Artie PEA cream a cosmetic liposomal cream for relieving joint pains, muscle pain and rheumatic complaints.

Read all of this leaflet carefully before you start using this product.
– Keep this leaflet. Maybe you might need him later on.
– Do you have any questions? Please contact Artie de Lange.
– Do you experience any of the side effects listed in section 4?
– Are you experiencing a side effect not listed in this leaflet? Then contact your supplier.

Contents of this leaflet:

 1. What is PEA cream used for?
 2. When you should not use this cream or take special care with it?
 3. How to take the cream?
 4. Possible side effects
 5. How to store the cream
 6. Additional information

1:  WHAT IS PEA CREAM USED FOR?

What is Arties PEA cream?
Arties PEA cream is a cream that is applied to the skin and can reduce pain complaints.

What is Arties PEA cream used for?
Arties PEA cream is used to relieve symptoms related to muscle stiffness, fibromyalgia, rheumatic complaints and pains in the joints.

Arties PEA cream is used to support other products. It may also be that these other means are no longer needed.
Do not stop taking your medicines while you are using them.

Your 2-week trial with Arties PEA cream.

* You then have a trial period of 2 weeks with Arties PEA cream, after which it must be clear whether Arties PEA cream helps you.
* Your treatment with Arties PEA cream should only be continued if you recognize a significant improvement in your symptoms after these 2 weeks.

2.  When should you not use this medicine or should you be extra careful?

When do you not use this medicine
* No allergic reactions are known.
Do you use any other means?
Tell your provider / specialist if you are taking or have recently taken any other medicines. This also includes over-the-counter and herbal remedies. This is because Arties PEA cream can affect the way some other products work. Some other agents can also affect the way Arties PEA cream works.

In any case, inform your supplier / specialist if you use one of the following means:
* Products that reduce anxiety (tranquilizers) or make you sleep better (sedatives). These agents can affect the effect of Arties PEA cream.
If any of the above points apply to you (or if you are unsure), consult your supplier / specialist before using Arties PEA cream.

Driving and using machines
* Arties PEA cream will not affect the driving ability and reaction speed.

HOW SHOULD YOU USE ARTIES PES CREAM?

 1. Apply Arties PEA cream 2 times a day on the pain spots. Massage the cream until it is absorbed.
 2. Open your cream and prepare it for use
 3. Take your cream out of the refrigerator (see section 5 for important information about storing Arties PEA cream).
 4. Write the date you open your spray on the label. Do not use the cream if it has been open for more than 12 months.
 5. Remove the protective cap.
 6. Break off the nozzle seal.
 7. By pressing on the top, you suck up the bottom of the jar and the cream comes out.
 8. Install the protective cap after use.
 9. Place Arties PEA cream in the refrigerator.

Determine how much to use

How much you need depends on you as an individual and the complaints.
If you are going to use Arties PEA cream for the first time, you should start carefully. You may have an allergic reaction. This manifests itself within an hour. You can then use as much as you consider necessary.

If you forget to take this medicine
If you have forgotten to use Arties PEA cream and you feel the complaints coming up again, you can apply the cream again.

Do you have any further questions about taking this medicine? Please contact your supplier / specialist.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

No negative side effects are known to us. If you do experience it, it would help us and the users to report it. For this you can contact me in the contactpagina.

5. HOW TO STORE THE PEA CREAM?

* Keep out of the reach and sight of children.
* Do not use Arties PEA cream one year after the production date stated on the jar.
* Store Arties PEA cream in a refrigerator (2 ° C to 8 ° C). If not stored in a refrigerator, it will become unstable and will work less.
* You can throw empty packaging with or without cream away with normal waste

6. CONTENTS OF THE PACK AND OTHER INFORMATION

Which fabrics are in Arties PEA cream(in Dutch)?
Water, glycerylstearaat SE, cocosolie, plantaardige glycerine, cetearyl alcohol, palmitamide MEA, helianthus annuus zaad olie (zonnebloemolie), gefosfateerd dizetmeelfosfaat, lecithine, alcohol, pepermuntolie, arnica extrct, natrium levulinezuur, natriumanijs, kaliumsorbaat, hennepextract, rozemarijnextract, vitamine E.

What Arties PEA cream looks like and how much is in a package?
Arties PEA cream is available as cream in a 50 ml. plastic pot with a pump system, which prevents contamination (dirt) with the cream.
he color is off-white, the scent is like mint and the density is like a normal hand cream.

Marketing Authorization Holder and Manufacturer
Arties Enterprises
Wikke 27
7483BJ Haaksbergen
Telefoonnummer: +31 6-1085.3892