C5 hèt extractiemiddel voor cannabinoïden

Datum: januari 2020

Betreft: C5 extractiemiddel.

C5 extractiemiddel wordt gebruikt om op een goedkope manier zonder open vuur cannabinoïden te extraheren.

Hoe te gebruiken:

  1. Het te extraheren materiaal spoelen met het C5 op een zo koel mogelijke  plaats.
  2. De C5 verdampen bij een temperatuur onder de 70 graden Celsius en al dan niet terugwinnen.
  3. Het extract opslaan nadat zeker is dat alle C5 is verdwenen.

Veiligheidsvoorschriften voor C5:

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.   P233:   In goed gesloten verpakking bewaren.   P240:   Opslag- en opvangreservoir aarden.   P241: Explosieveilige elektrische, ventilatie- en verlichtingsapparatuur gebruiken.   P242:   Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.   P243:   Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.   P261: Inademing van nevel/damp vermijden.   P271:   Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.   P273:   Voorkom lozing in het milieu.   P280: Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P301 + P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.   P303 + P361 + P353: BIJ CONTACT   MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.   P304 + P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.   P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.   P331: GEEN braken opwekken.   P370 + P378: In geval van brand:   Blussen met waternevel, schuim, droog chemisch product         of kooldioxide (CO2).   P391:   Gelekte/gemorste stof opruimen.
P403 + P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.   P405:   Achter slot bewaren. P501: Inhoud en verpakking in overeenstemming met plaatselijke regelgeving afvoeren.

Aanvullende diensten:

HennepTotaal kan de hennep controleren op de aanwezigheid van cannabinoïden.
HennepTotaal kan het extract keuren op samenstelling.

Prijzen en verpakkingen:

C5 is te verkrijgen in 1 liter en 5 liter verpakking.
Andere verpakkingen op aanvraag.
De advies verkoopprijs aan particulieren is €.29,95 inclusief btw.

Met gezonde groet,

Artie de Lange